Våre utleievilkår

1. Formål

Denne avtale regulerer betingelser ved leie av stillas, maskiner, utstyr m.m.
Dersom andre betingelser skal gjelde enn de som fremkommer i denne avtale, skal disse, for å være gyldige, nedtegnes skriftlig og vedlegges leiekontrakten i et særskilt avtaledokument.

2. Fakturering – Betalingsbetingelser

Leieprisen er basert på bruk i ett skift(8 timer) og faktureres i samsvar med den til enhver tid gjeldene prisliste eller i henhold til inngått avtaledokument. Dersom annet ikke er avtalt faktureres månedsleie forskudsvis hver måned mens dag/ukesleie faktureres etterskuddsvis. Ved sen betaling svares den til enhver tid gjeldene forsinkelsesrente fastsatt i norsk lov. Fakturaer forfaller til betaling 5 dager fra fakturadato med mindre annet er skriftlig avtalt.
Reklamasjon på faktura må skje innen 5dager etter fakturadato.

3. Utlevering og tilbakelevering

Utleier plikter å overlevere utstyret rengjort og i full driftsmessig og forskriftsmessig stand.

Leieperioden beregnes pr påbegynt dag, fra kl 8 til kl 16 – uavhengig av hentetidspunkt med mindre annet er avtalt. Leieperioden løper frem til utstyret er avmeldt skriftlig, eller via telefon.

Dersom det leverte utstyret avviker fra det som er avtalt, skal leietaker straks underrette utleier, som på sin side kan foreta omlevering eller annen rettelse. Etter utløpet av 2 dager og der leieren ikke har meddelt om feil og/eller mangler, anses leieobjektet å være feilfritt ved utlevering.

Risiko og ansvar for utstyret beror hos leietakeren. Leietaker er ansvarlig for at utstyret tilbakeleveres i full driftsklar og rengjort stad, fritt for skader. Mangler på utstyret vil ved tilbakelevering bli utbedret for leietakers regning.

4. Fremleie

Leietakeren kan ikke fremleie eller overlate sine rettigheter etter denne avtale til andre eller foreta noen rettslige
disposisjoner(overdragelse,pantsettelse el. L.) over utstyret

5. Tilsyn og bruk av utstyret

Leieobjektet skal utelukkende brukes til slike arbeidsoppgaver og under slike arbeidsforhold det er beregnet for. Leietakeren plikter å påse at utstyret i leieperioden kun benyttes av personell som har fått opplæring i dets bruk, og således har ferdigheter og kompetanse, herunder innehar nødvendige sertifikater og kompetansebevis, til å behandle utstyret korrekt og unngå å utsette seg selv eller andre for skade. Leietakeren plikter å følge instruksjon vedr. bruk. Utstyrets angitte kapasitet må ikke overskrides. Leietakeren plikter videre å påse at utstyret beskyttes mot uvedkommende, samt unødig ytre påvirkning – Herunder, men ikke begrenset til sandblåsing og sprøytemaling. Pris i prislister gjelder ved bruk i rene og ikke korroderene miljø.

Eventuelt bruk at utstyret i spesielt krevende miljø eller belastninger skal forhåndsavtales, så spesielle forebyggende tiltak kan utføres.

Priser for slik beskyttelse oppgis på forespørsel. Leietakeren dekker løpende driftsutgifter, som drivstoff, smøreoljer og annet som er nødvendig til daglig vedlikehold og ettersyn, samt utbedringer av skader. For å forebygge unødig driftstans/reparasjoner eller at farlige situasjoner skal oppstå som følge av at utstyret er gått i stykker, skal leietakeren daglig foreta kontroll av dette. Dersom utstyret fungerer utilfredsstillende skal det straks tas ut av bruk. Utleier skal straks varsles, slik at feilen kan rettes. Leietaker må ikke foreta endringer eller modifikasjoner av utstyret uten forhåndsgodkjenning av utleier.

Utleier har til enhver tid rett til å inspisere utstyret, og skal av leietaker holdes underrettet om hvor dette benyttes under leieperioden. Unnlates oppfølging som beskrevet i dette punktet kan utleier kreve leietaker for de kostnader som påløper for å reparere utstyret samt erstatning.

6. Forsikring

Maskiner og utstyr er KASKO forsikret under leieperioden av utleier. Evt. egenandel skal betales av leieren i henhold til
forsikringselskapets satser. Andre forsikringer som måtte være nødvendige, er leierens ansvar og bekostes i sin helhet av leieren.

Følgende forhold dekkes ikke av forsikring og belastes leietaker:

  • Skade forvoldt av grov uaktsomhet
  • Skade som skyldes bruk i strid med utleierens forskrifter/retningslinjer.
  • Skade som skyldes manglende ettersyn, etterfylling av olje, vann frostvæske etc.

Stillas og mindre utstyr som graveskuffer og vibratorplater dekkes ikke av tyveriforsikringen, evt tap dekkes av leietakeren.

7. Ansvarsbegrensning

Leietaker er ansvarlig for alle skader og tap, herunder person-, tings- og formueskader som er er påført utleier, dennes ansatte, brukeren av utstyret eller tredjemann i forbindelse med leieobjektets transport, plassering eller bruk (inklusive evt. Driftforsyrrelser). Utleier er under enhver omsendighet ikke ansvarlig for indirekte tap.

Utleier innestår ikke for at det aktuelle utstyr tilfredstiller leietakerens behov.

8. Oppsigelse – Heving – Mislighold

Utleieforhold uten forhåndsavtalt leietid, kan sies opp av leietakeren med en dags varsel.

Utleieforhold med forhåndsavtalt utleietid/pris løper i den avtalte periode, dersom ikke spesielle oppsigelsesvilkår er avtalt. Dersom leietakeren misligholder sine forpliktelser, derunder unnlater å betale leie og /eller eventuelle tillegg i rett tid, samt at utstyret ikke behandles forsvarlig av leietaker, kan utleier heve avtalen omgående og kreve utstyret tilbakelevert. I tillegg kan utleier kreve erstatning i henhold til Norsk lov.

Leieobjekter som ikke blir tilbakelevert blir fakturert i sin helhet iht gjeldene ny pris hos leverandør av utstyret.
Leietaker kan heve avtalen dersom utleier vesentlig misligholder sine forpliktelser etter denne avtale, dog slik at utleier skal gis rimelig tid til utbedring før heving kan finne sted.

9. Tvangsfullbyrdelse

Dersom leie og/eller tillegg ikke betales innen forfall, vedtar leietaker at utlevering av leieobjekt(er) kan kreves i medhold av tvangsfull-byrdelsesloven (tvangsl) §13-22 2.ledd a). Av varsel etter tvangsl. §4-18 skal det fremgå at utlevering kan unngås dersom leie og/eller tillegg med renter og omkostinger blir betalt før fristen. Tilsvarende vedtar leietaker at utlevering kan kreves i medhold av tvansl. § 13 2.
ledd b), når en på forhånd avtalt leietid er løpt ut.